Bolagsstämmor

Årsstämman väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer också revisor i Klövern.

Kallelseförfarandet till bolagstämman anges i bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Svenska Dagbladet.

Kallelse till stämman ska finnas tillgänglig även på engelska medan övrigt material inför stämman tillhandahålls på svenska.