Bolagsordning Klövern AB (publ)

Org. nr 556733-4379
Antagen på årsstämman den 24 april 2023.

§1 Företagsnamn
Aktiebolagets firma är Klövern AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget ska tillhandahålla rådgivning till fastighetsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 3 760 000 kronor och högst 15 040 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 37 600 000 aktier och högst 150 400 000 aktier.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) godkänd revisor utan revisorssuppleant med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§9 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§10 Hembudsförbehåll
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den som har förvärvat aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse samt också visa på vilket sätt förvärvaren har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som har begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen om skiljeförfarande.

§11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

* * * * *