Bolagsordning

Klöverns bolagsordning antagen vid årsstämman den 27 april 2022.

§1 Företagsnamn
Aktiebolagets firma är Klövern AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget ska tillhandahålla rådgivning till fastighetsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 3 760 000 kronor och högst 15 040 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 37 600 000 aktier och högst 150 400 000 aktier.

§6 Aktieslag och företrädesrätt
Aktierna ska kunna ges ut i två aktieslag, stamaktier respektive preferensaktier av serie A. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och varje preferensaktie av serie A berättigar till en tiondels (1/10) röst. Stamaktier får ges ut till ett högsta antal som motsvarar 100 procent av aktiekapitalet i bolaget, och preferensaktie av serie A får ges ut till ett antal om högst 2 000 000.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av stamaktier och preferensaktier av serie A ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier, av aktuellt aktieslag, innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier av serie A. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, ska fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier endast av ett slag, ska innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier av serie A. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, ska fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast innehavare av stamaktier har företrädesrätt till de nya stamaktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut stamaktier av nytt slag.

§7 Företrädesrätt till vinstutdelning
Företrädesrätt för preferensaktier av serie A
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktier av serie A medföra företrädesrätt framför stamaktier till årlig utdelning enligt nedan.

Beräkning av preferensutdelning
Företräde till utdelning per preferensaktie av serie A (”preferensutdelning”) ska:

  1. Från och med det första utbetalningstillfället (se nedan) närmast efter det att preferensaktierna av serie A registrerades hos bolagsverket till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2019 uppgå till 5,75 kronor för varje preferensaktie av serie A per sexmånadersperiod, dock högst 11,50 kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan.
  2. Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2019 till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2020 uppgå till 7,75 kronor för varje preferensaktie av serie A per sexmånadersperiod, dock högst 15,50 kronor per år. Justering ska ske i samband med första utbetalningstillfället efter årsstämman 2019.
  3. Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2020 och för tiden därefter uppgå till 9,75 kronor för varje preferensaktie av serie A per sexmånadersperiod, dock högst 19,50 kronor per år. Justering ska ske i samband med första utbetalningstillfället efter årsstämman 2020.

Utbetalning av preferensutdelning
Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie A ska ske halvårsvis. Avstämningsdagar ska vara den 10 juni och den 10 december. För det fall sådan dag ej är bankdag (d.v.s. dag som är lördag, söndag eller allmän helgdag) ska avstämningsdagen vara närmast följande bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första gången utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie A kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller den första avstämningsdagen efter det att stamaktien har registrerats vid Bolagsverket.

Beräkning av innestående belopp
Om ingen utdelning har lämnats på preferensaktier av serie A, eller om endast utdelning understigande preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna av serie A, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie A, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalt belopp (”innestående belopp”) innan utdelning på stamaktierna lämnats. Innestående belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 20 procent, varvid uppräkning ska ske med början från den halvårsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).

Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet preferensaktier av serie A ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktier av serie A berättigar till enligt § 7-9 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla denna förändring.

Övrigt
Preferensaktier av serie A ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

 §8 Inlösen
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med den 30 juni 2016 ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie A efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier av serie A som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie A som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie A som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier av serie A kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier av serie A som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska vara ett belopp enligt följande:

  1. Fram till den första halvårsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2020, ett belopp motsvarande 110 procent av det belopp som har betalats för varje preferensaktie av serie A vid den första emissionen av preferensaktier av serie A (”initial teckningskurs”) jämte innestående belopp uppräknat med årlig ränta enligt § 7 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska dock aldrig understiga stamaktiens kvotvärde.
  2. Från och med den första halvårsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2020 och för tiden därefter, ett belopp motsvarande 130 procent av initial teckningskurs jämte innestående belopp uppräknat med årlig ränta enligt § 7 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska dock aldrig understiga stamaktiens kvotvärde.

Ägare av preferensaktie av serie A som ska inlösas ska vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om styrelsens beslut om inlösen motta lösenbeloppet för stamaktien eller, där bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

§9 Bolagets upplösning
Om bolaget likvideras ska preferensaktier av serie A medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie av serie A motsvarande lösenbeloppet beräknat enligt § 8 ovan per tidpunkten för likvidationen, innan utskiftning sker till innehavare av stamaktier. Preferensaktier av serie A ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§10 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§11 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) godkänd revisor utan revisorssuppleant med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§12 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§13 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§14 Hembudsförbehåll
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den som har förvärvat aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse samt också visa på vilket sätt förvärvaren har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som har begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen om skiljeförfarande.

§15 Avstämningsförbehåll
Bolagets stamaktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

* * * * *