Bolagsordning Klövern AB (publ)

Org. nr 556733-4379
Antagen på årsstämman den 14 november 2023.

§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Klövern AB (publ). Bolaget är publikt.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt, investera i, äga och förvalta fast och lös egendom (inklusive aktier) samt bedriva därmed relaterad verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 7 520 000 kronor och högst 30 080 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 75 200 000 aktier och högst 300 800 000 aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) godkänd revisor utan revisorssuppleant med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
§ 9 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.