Definitioner ekonomiska nyckeltal

Nedan presenteras ett antal finansiella nyckeltal och mått som inte är definierade enligt IFRS. Klövern anser att dessa nyckeltal och mått ger värdefull kompletterande information till investerare och Klöverns ledning vid analys av bolagets verksamhet.

Relaterade till förvaltningsfastigheter i förvaltning

Nyckeltalen under den här rubriken avser endast färdigbyggda fastigheter i förvaltning.

Överskottsgrad förvaltningsfastigheter i förvaltning, procent
Driftöverskottet dividerat med hyresintäkter. Anges för att belysa den löpande intjäningen i förvaltningsverksamheten.

Belåningsgrad (LTV) förvaltningsfastigheter i förvaltning, procent
Räntebärande skulder netto som belöper på förvaltnings­fastigheter i förvaltning dividerat med verkligt värde förvaltningsfastigheter i förvaltning per balansdagen. Anges för att belysa Klöverns finansiella risk.

Uthyrningsgrad förvaltningsfastigheter i förvaltning, procent
Kontrakterad yta dividerat med ytan för färdigställda förvaltningsfastigheter på balansdagen.

Areal uthyrningsbara kvm
Uthyrningsbar area i färdigställda förvaltningsfastigheter, exklusive area för garage och parkeringsplatser per balansdagen.

Antal lägenheter vid periodens slut
Antalet uthyrningsbara lägenheter i färdigställda förvaltningsfastigheter per balansdagen.

Marknadsvärde vid periodens slut, mkr
Det bedömda marknadsvärdet av färdigställda förvaltningsfastigheter per balansdagen. I bedömningen har medtagits intäkter enligt nuvarande hyresavtal och nuvarande nivå på driftkostnader samt en marknadsbedömning av framtida hyresintäkter och driftkostnader.

Relaterade till förvaltningsfastigheter i pågående ­byggnation

Nyckeltalen under den här rubriken avser fastigheter som är i pågående byggnation.

Antal lägenheter vid periodens slut
Antalet uthyrningsbara lägenheter i förvaltningsfastigheter i pågående byggnation som finns tillgängliga för uthyrning när fastigheten har färdigställts. Används för att belysa volymen i fastigheter under uppförande.

Marknadsvärde fastigheter i pågående byggnation vid periodens slut, mkr
Det bedömda marknadsvärdet för fastigheter i pågående byggnation med avdrag för bedömda kvarvarande kostnader. Används som mått på volymen av förvaltningsfastigheter under uppförande.

Finansiella nyckeltal

EBITDA marginal, procent
EBITDA dividerat med hyresintäkter. Anges för att belysa den löpande intjäningen i förvaltningsverksamheten.

Belåningsgrad (LTV), procent
Räntebärande skulder dividerat med verkligt värde förvaltningsfastigheter per balansdagen. Anges för att belysa Klöverns finansiella risk relaterat till fastighetsinnehavet.

Räntetäckningsgrad (ICR), ggr
EBITDA dividerat med finansnetto. Används för att belysa Klöverns känslighet för ränteförändringar.

Soliditet på balansdagen, procent
Eget kapital dividerat med balansomslutningen på balansdagen. Används för att belysa Klöverns finansiella stabilitet.

Justerat eget kapital (NAV), mkr
Redovisat eget kapital med återläggning av goodwill hänförlig till uppskjuten skatt, derivat och uppskjuten skatt. Måttet visar ett långsiktigt substansvärde.

Justerad soliditet (Soliditet NAV) på balansdagen
NAV dividerat med balansomslutningen minskad med goodwill hänförlig till uppskjuten skatt och nyttjanderättstillgångar. Används för att belysa Klöverns långsiktiga finansiella stabilitet.

Förvaltningsresultat

Förvaltningsresultatet är resultatet från fastighetsförvaltningen inklusive central administration och finansiella intäkter och kostnader, men före både orealiserade och realiserade värdeförändringar och skatt. Förvaltnings­resultatet är ett mått på resultatet från den löpande fastighetsförvaltningen.

Genomsnittlig ränta, procent
Volymviktad räntesats på räntebärande skulder och derivat på balansdagen. Anges för att belysa Klöverns finansiella risk genom att ange nuvarande räntenivå på lånen vid periodens slut.

Räntebärande skulder netto på balansdagen, mkr
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. Anges för att belysa Klöverns finansiella risk exklusive IFRS 16.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av ­rörelsekapitalet, mkr
Driftöverskott justerad med ej kassaflödespåverkande poster samt minskat med utgifter för central administration, utgifter för finans­netto och betald skatt. Används för att belysa den löpande intjäningsförmågan av likvida medel.

Aktierelaterade nyckeltal

NAV kr per aktie
NAV i förhållande till antal utestående stamaktier på balansdagen.

För mer information om våra nyckeltalsberäkningar för 2023 läs här.
För mer information om våra nyckeltalsberäkningar för 2022 läs här.