Vårt ansvar för klimatet

Klöverns ansvar för miljön och klimatet handlar om att utveckla, bygga och förvalta fastighetsportföljen hållbart över tid. Men också de möjligheter vi erbjuder hyresgästerna att leva ett liv med lågt klimatavtryck genom boende i kommunikationsnära lägen och med smarta, flexibla lösningar kopplat till hemmet. Vårt långsiktiga ägande och kontroll över hela värdekedjan ger oss utrymme för att göra klimat- och resurseffektiva val i planering och produktion. Det innebär till exempel att återbruka byggmaterial, bygga hus med trästommar och klimatförbättrad betong, och att använda miljömärkta material i bostäderna.

Klöverns långsiktiga mål är att fastigheterna ska vara klimatneutrala över hela livscykeln och ta så lite nya resurser i anspråk som möjligt. Husen byggs med krav på lägre energianvändning än dagens byggnorm och i förvaltningen används endast förnybar el. Vår utgångspunkt är att miljöcertifiera all nyproduktion med Svanen eller Miljöbyggnad Silver.

För att nå resurs- och kostnadseffektivitet, är ett långsiktigt förhållningssätt och strategiskt arbete med inköp i fokus som bland annat innebär höga miljökrav på material och leverantörer. Klöverns inriktning på ytfunktionella lägenheter i nyproduktion medför ett lägre resursuttag i form av material men också markanvändning, och därmed mindre negativ påverkan på klimatet och lokala ekosystem.

Klöverns inriktning i miljö- och klimatarbetet är:

  • Bygga med mindre klimatpåverkan
  • Arbeta med livscykelanalys och cirkulära byggmetoder
  • Ställa höga krav på byggnadernas energi- och materialanvändning
  • Miljöcertifiera nyproduktion