Hållbar byggbransch

Klövern ska på olika sätt verka för en hållbar byggbransch. Vi har nolltolerans mot svartarbete och korruption. I vårt arbete med antikorruption och mänskliga rättigheter är det centralt med ett tätt samarbete mellan inköps- och hållbarhetsfunktionerna i syfte att skapa en tydlig och skarp beställarorganisation. Genom att ställa krav i upphandlingar, göra noggranna uppföljningar och etablera ett nära samarbete med våra leverantörer kan vi skapa trygga arbetsplatser och säkerställa rimliga arbetsvillkor. Klöverns arbete för en hållbar byggbransch omfattar:

  • Arbete mot fusk och kriminalitet i byggbranschen
  • Uppföljning av alla betydande leverantörer utifrån uppförandekod
  • Arbete för schyssta arbetsvillkor och bra arbetsmiljö i hela verksamheten
  • Hälsosamma och olycksfria arbetsmiljöer för medarbetare och entreprenörer

Affärsetik och antikorruption

Klöverns verksamhet ska präglas av ärlighet, trovärdighet och långsiktighet. En god affärsetik är grundläggande för Klövern och framgång är beroende av goda relationer med en mängd olika intressenter. Det är därför en strategiskt viktig fråga för Klövern att bedriva ett aktivt arbete för att förebygga och motverka alla former av korruption eller andra affäretiska oegentligheter.  Våra medarbetare ska iaktta god affärssed och agera etiskt i sitt arbete och i relationer med leverantörer och intressenter. Klövern som företag erbjuder inga förmåner eller kompensationer som strider mot lagar eller som är oförenliga med god affärssed. Klövern har en extern visselblåsarfunktion dit koncernens medarbetare och externa aktörer anonymt kan rapportera misstankar om oegentligheter.

En hållbar leverantörskedja

Vår stora byggrättsportfölj och affärsmodell ger oss kontroll över hela värdekedjan och på så sätt kan vi skapa ett starkt och hållbart bostadserbjudande. För oss är en hållbar leverantörskedja en självklarhet. Vi ställer krav på leverantörer i samband med upphandling av entreprenader, produkter och tjänster. Kraven omfattar miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter och utgår ifrån FN:s Global Compact 10 principer och beskrivs i Klöverns uppförandekod för leverantörer.

Till vår uppförandekod för leverantörer

Riskhantering

Klöverns fokus ligger primärt på utveckling, ägande och förvaltning av hyresfastigheter. Då många hållbarhetsrisker kan identifieras utanför kärnverksamhetens bedrivs ett aktivt arbete för att säkerställa att leverantörer och dess underleverantörer lever upp till Klöverns hållbarhetskrav som beskrivs i uppförandekoden. De risker som finns hanteras i ett tidigt skede genom en strukturerad process för riskanalys, målstyrning, uppföljning och rapportering. Processen ska säkerställa hantering och minimering av risker och bidra till en förbättrad affärsverksamhet. För hantering av klimatrisker använder vi oss av TCFD:s rekommendationer och rapporterar i linje med dem.

Visselblåsning

Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Till vår visselblåsning