Ansvarsfullt ägande

Hållbarhet är en integrerad del av Klöverns affärsmodell och vi arbetar med hållbarhetsstyrning och efterlevnad på alla nivåer; som bolag, som fastighetsägare och som fastighetsutvecklare. Klöverns styrning av hållbarhetsarbetet och förhållningssätt till affärsetik och mänskliga rättigheter beskrivs i vår uppförandekod som utgår ifrån FN:s Global Compact 10 principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Klöverns arbete för ett ansvarsfullt ägande omfattar:

  • Långsiktigt värdeskapande
  • Hantering av klimat- och hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter
  • Transparens i kommunikation och rapportering
  • Hållbar och grön finansiering

Långsiktigt värdeskapande

Klöverns största påverkan sker genom vårt långsiktiga fastighetsägande och som fastighetsutvecklare. Det är genom ett engagerat och ansvarsfullt ägarskap som vi främst kan bidra till ett hållbart samhälle. Genom att säkerställa att förvaltningen drivs med ett helhetsperspektiv skapas ett attraktivt boende och en långsiktig lönsamhet. Vi följer lagar och regler inom alla de områden vi är verksamma och vi kommunicerar och redovisar vårt arbete transparent till våra intressenter.

Riskhantering

Klöverns fokus ligger primärt på utveckling, ägande och förvaltning av hyresfastigheter. Då många hållbarhetsrisker kan identifieras utanför kärnverksamhetens bedrivs ett aktivt arbete för att säkerställa att leverantörer och dess underleverantörer lever upp till Klöverns hållbarhetskrav som beskrivs i uppförandekoden. De risker som finns hanteras i ett tidigt skede genom en strukturerad process för riskanalys, målstyrning, uppföljning och rapportering. Processen ska säkerställa hantering och minimering av risker och bidra till en förbättrad affärsverksamhet. För hantering av klimatrisker använder vi oss av TCFD:s rekommendationer och rapporterar i linje med dem.