Hållbart hela vägen

Hållbarhet är en del av Klöverns DNA. Vi bygger bostäder för egen förvaltning med ambition att vara en möjliggörare för framtidens hållbara samhälle. En ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling är grunden för att skapa långsiktiga värden och utgångspunkten i vår affärsmodell samt hur vi är och uppfattas som företag.

Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta ytfunktionella och klimatsmarta hyresbostäder med god avkastning till ägarna. Med kontroll över hela värdekedjan skapar vi ett starkt och hållbart boendeerbjudande. Ett erbjudande som bidrar till förutsättningar för en levande och inkluderande stad, där alla ges lika möjligheter till ett attraktivt och tryggt boende och en hållbar livsstil.

Genom vårt fokus på att utveckla hållbara platser och bostäder bidrar Klövern till att uppfylla Parisavtalets mål om begränsad klimatpåverkan och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete beskrivs inom tre övergripande områden.

Teresa Mattisson
Hållbarhetschef

070-621 21 32
teresa.mattisson@klovern.se

Vårt ansvar för klimatet

Klöverns ansvar för miljön och klimatet handlar om att utveckla, bygga och förvalta fastighetsportföljen hållbart över tid. Klöverns inriktning i miljö- och klimatarbetet är:

 • Bygga med mindre klimatpåverkan
 • Arbeta med livscykelanalys och cirkulära byggmetoder
 • Ställa höga krav på byggnadernas energi- och materialanvändning
 • Miljöcertifiera nyproduktion

Läs mer här

Ansvarsfullt ägande

Hållbarhet är en integrerad del av Klöverns affärsmodell och vi arbetar med hållbarhetsstyrning och efterlevnad på alla nivåer; som bolag, som fastighetsägare och som fastighetsutvecklare. Klöverns arbete för ett ansvarsfullt ägande omfattar:

 • Långsiktigt värdeskapande
 • Anti-korruption och mänskliga rättigheter
 • Hantering av klimat- och hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter
 • Transparens i kommunikation och rapportering
 • Hållbar och grön finansiering
 • Hållbara inköp och hållbar leverantörskedja

Läs mer här

Hållbara hem

Klöverns sociala ansvar omfattar att bidra till en mer levande och hållbar stad, allas lika möjligheter till ett bra och prisvärt boende, samt att vara en bra arbetsgivare och samarbetspartner. Klöverns fokus inom social hållbarhet omfattar:

 • Sänka trösklarna in på bostadsmarknaden
 • Skapa attraktiva och trygga hem och platser
 • Bidra till lokala samarbeten för social hållbarhet

Läs mer här

Hållbar byggbransch

Centralt för Klöverns samhällsansvar är samverka och bidra till en hållbar byggbransch. Klöverns mål är att på olika sätt motverka svartarbete och kriminalitet:

 • Arbeta mot fusk och kriminalitet i byggbranschen
 • Följa upp alla betydande leverantörer utifrån uppförandekod
 • Arbeta för schyssta arbetsvillkor och bra arbetsmiljö i hela byggbranschen
 • Bidra till hälsosamma och olycksfria arbetsmiljöer för medarbetare och entreprenörer

Läs mer här