Samråd Tingshuset

Avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för grundvattenbortledning med mera för undermarksgarage och påldäck på fastigheterna Tingshuset 1, Tingshuset 2 och Fullersta gård 1:170, inom kommundel Fullersta i Huddinge kommun.

Välkommen till avgränsningssamråd avseende byggnation av undermarksgarage och påldäck som planeras för ett nytt bostadskvarter i Fullersta, Huddinge. Samrådet är ett led i samrådsprocessen inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för grundvattenbortledning med mera. Här kan du få information om samrådet och hur du kan lämna synpunkter. Det finns även information om den planerade verksamheten och förväntad miljöpåverkan.

Bakgrund
Tuss Fastighets AB (i fortsättningen kallat för bolaget) är ett dotterbolag till Klövern AB och planerar att bygga ett nytt bostadskvarter med cirka 450 bostäder i centrala Huddinge. Under det planerade bostadskvarteret kommer ett undermarksgarage byggas i ett plan och inrymma cirka 160 bilar och 660 cyklar. I samband med byggnation av det nya kvarteret planeras marknivån längs den befintliga intilliggande byggnaden Tingshuset att höjas, och ett påldäck kommer anläggas runt Tingshuset för att undvika påverkan på Tingshusets befintliga grundläggning.

För att genomföra det planerade undermarksgaraget och för att anlägga påldäcket runt Tingshuset krävs grundvattenbortledning. Skyddsinfiltration kan komma att behöva utföras. Grundvattenbortledning och skyddsinfiltration är vattenverksamhet som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. I underlaget för samråd och i kommande miljökonsekvensbeskrivning beskrivs, förutom påverkan på grundvatten även påverkan från själva anläggningsarbetena under den tid som grundvattenbortledningen behöver ske så som exempelvis byggbuller.

Samråd
Inför upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning och ingivande av tillståndsansökan till Nacka tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen, ska bolaget enligt 6 kap. miljöbalken genomföra samråd. Syftet med samråd är att inhämta synpunkter inför arbetet med den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i tillståndsansökan. Bolaget bedömer att grundvattenbortledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varför ett avgränsningssamråd kommer att genomföras utan föregående undersökningssamråd. Samråd kommer nu att genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som antas bli särskilt berörda av verksamheten, samt med den övriga allmänheten och övriga statliga myndigheter som kan antas blir berörd av verksamheten.

Var finns mer information?
Mer information om samrådet, den planerade verksamheten och förväntad miljöpåverkan har sammanställt i ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget hittar du i länken nedan:

Samrådsunderlag

Det går även bra att höra av sig till Petra Lindeborg för att erhålla samrådsunderlaget per post. (Sweco Sverige AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm, petra.lindeborg@sweco.se, 073 302 24 94).

Hur lämnar jag synpunkter?
Skriftliga synpunkter kan lämnas till e-post och adress ovan senast den 6 februari.

Figur 1. Kartan visar utbredning av hydrogeologiskt utredningsområde samt område som bedöms påverkas av ljudnivåer för byggbuller, då slagen spont används, som kan komma att överskridande 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad).