Meny

Tobin Properties

Klövern har, genom sitt dotterbolag Dagon Sverige AB, påkallat inlösen av samtliga återstående aktier i Tobin Properties. Bolagsverket har förordnat advokaten Magnus Ramberg till god man för att bevaka frånvarande minoritetsaktieägares rätt i samband med inlösen av aktier i Tobin Properties. En skiljenämnd har tillsatts, bestående av advokaten Viktor Magnell, utsedd av Dagon Sverige AB, advokaten Lars Milberg, utsedd av den gode mannen, samt justitierådet Johnny Herre, utsedd av övriga skiljemän att vara ordförande i nämnden.

Minoritetsaktieägare i Tobin Properties som inte önskar delta i processen företräds av den gode mannen och behöver inte vidta någon åtgärd för att erhålla betalt för sina aktier.

Inlösenprocessen förväntas pågå under hösten 2020.

Begäran om handlingar eller upplysningar i ärendet bör ställas till gode mannen, advokaten Magnus Ramberg, eller biträdande juristen Viktor Wihlstrand som biträder gode mannen, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1214, 251 12 Helsingborg, telefon +46 42 17 53 00, e-post magnus.ramberg@lindahl.se resp. viktor.wihlstrand@lindahl.se. För andra frågor, vänligen kontakta Klöverns chefsjurist Malin Löveborg, malin.loveborg@klovern.se.

 

Ett urval av pressmeddelanden publicerade av Tobin Properties

19-12-10 Tobin Properties har slutfört inlösen av samtliga preferensaktier av serie A för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 110 miljoner SEK
19-11-25 Tobin Properties beslutar om obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier av serie A för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 110 miljoner SEK
19-07-01 Tobin Properties avstår publicering av kvartalsrapport
2019-06-14 Tobin Properties ansökan om avnotering godkänd
2019-06-05 Klövern AB påkallar tvångsinlösen, Tobin Properties AB ansöker om avnotering och avser kalla till extra bolagsstämma
2019-05-27 Tobin Properties företrädesemission fulltecknad
2019-03-22 Kallelse till årsstämma i Tobin Properties
2019-02-01 Tobin Properties reviderar resultatprognos för räkenskapet 2018
2018-10-17 Tobin Properties sänker sin resultatprognos för räkenskapsåret 2018
2018-06-07 Tobin Properties offentliggör prospekt och ny finansiell information i samband med företrädesemission
2018-05-31 Tobin Properties reviderar resultatprognos för räkenskapsåret 2018
2018-05-29 Kommuniké från årsstämma i Tobin Properties AB den 29 maj 2018
2018-04-26 Förslag att genomföra företrädesemission om cirka 225 miljoner kronor i Tobin Properties AB (publ)
2018-04-26 Kallelse till årsstämma i Tobin Properties AB(publ)
19-11-25 Tobin Properties beslutar om obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier av serie A för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 110 miljoner SEK

 

Budpliktsbud till aktieägarna i Tobin Properties

Sammanställning: Budplikt Tobin Properties