Meny

Obligationer och certifikat

Obligationer och certifikat utgör ett komplement till bankfinansiering och används för att optimera Klöverns kapitalstruktur.

I tabellen visas Klöverns utestående obligationer per 2020-11-02.

Obligationsöversikt

ISIN-kod Typ                       Emissions-
tidpunkt
Förfall        Fast/rörlig ränta Volym, mkr Emissions-
spread över 3m Stibor, %
SE0010831198 Icke-säkerställd Jan-18 Feb-21 Rörlig 1 300 3,50
SE0010546747 Säkerställd Nov-17 Nov-21 Rörlig 450 1,70
SE0011063163 Icke-säkerställd Apr-18 Apr-22 Rörlig 2 500 4,00
SE0012702785 Icke-säkerställd Maj-19 Jun-23 Rörlig 700 4,25
SE0013104205 Icke-säkerställd Okt-20 Apr-24 Rörlig 2 000 3,25

Prospekt för obligationerna med ISIN SE0010546747 och SE0013104205 finns nedan under rubrikerna Säkerställt MTN-program respektive Icke säkerställt MTN-program.

 

Tidigare emissioner

 

Säkerställt MTN-program

Klövern AB (publ) har upprättat ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor, vilket är säkerställt med en pool av fastigheter som underliggande tillgångar och full pantbrevstäckning.

 

Icke säkerställt MTN-program

Klövern AB (publ) har upprättat ett icke säkerställt s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor.

 

Green Bond Framework

 

Hybridobligation

Klövern AB (publ) har emitterat hybridobligationslån om totalt 1 300 mkr inom ett rambelopp om 1 500 mkr. Obligationslånet har en evig löptid och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter fram till första inlösendagen. Klövern har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationerna den 21 juni 2023 och varje räntebetalningsdag därefter.

 

Certifikat

Certifikat fungerar på samma sätt som obligationer med den skillnaden att löptiden är begränsad till max 364 dagar. Klöverns certifikatsprogram handlas via Danske Bank, Nordea och Swedbank. Programmet har ett rambelopp om 4 000 mkr och utestående volym uppgick 2020-09-30 till 1 840 mkr.