Aktier

Klövern har tre aktieslag – stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och preferensaktier, som alla är noterade på Nasdaq Stockholm.

Det totala antalet registrerade aktier uppgick per 31 mars 2021 till 1 138 697 289, varav 85 471 753 stamaktier av serie A, 1 036 781 536 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier.

En stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B, liksom en preferensaktie berättigar till en tiondels röst.

Antalet aktieägare uppgick per 31 mars 2021 till ca 61 600.

Uppgifter om utdelning och utdelningsdatum finns under Utdelning samt i Kalender.