Energieffektivisering

Energianvändning är en av Klöverns viktigaste miljöaspekter och bolaget har alltid arbetat med att minska fastigheternas energiförbrukning och optimera driften, med goda resultat.

Energieffektivisering

Våra medarbetares kunskap och engagemang är en avgörande kraft i arbetet med energieffektivisering. Klöverns modell med lokal driftpersonal och nationell teknikorganisation ger de förutsättningar vi behöver för att nå våra mål.

Inför 2019 antogs nya energimål med det långsiktiga målet att halvera energianvändningen per kvadratmeter till 2030 i jämförelse med 2018. En etablerad energistrategi leder vägen genom tydliga delmål, och en färdplan som förklarar arbetet inom förvaltnings- och projektorganisationen.

Det första delmålet i energistrategin är att minst hälften av fastigheterna ska ha en energianvändning lägre än 100 kWh/kvm år 2022. Dit når vi bland annat genom att optimera driften och byta ut äldre ineffektiv teknik till modern teknik som minskar energianvändningen. I linje med det testar Klövern också nästa beprövade innovation. AI-teknik installerades under 2019 i en av våra fastigheter som ett smart sätt att spara energi och minska effektuttaget.

Under föregående år uppnåddes målet med precis 50 procent av fastigheterna och den genomsnittliga energianvändningen var 95,4 kWh/kvm, vilket kan jämföras med ett branschgenomsnitt på 160 kWh/kvm (Boverket och Energimyndigheten).

Energieffektivisering i siffror

50

procent av Klöverns fastigheter har en energianvändning under 100 kWh/kvm.

95

kWh/kvm var Klöverns genomsnittliga energianvändning under 2019. Branschgenomsnitt 160 kWh/kvm.

16

procent elbesparing genom AI-teknik i Klöverns pilotprojekt med proptech-bolaget Myrspoven.

Ur Klöverns Hållbarhetsredovisning 2019

myrspov-2-kolumn

Case: Myrspoven

AI för minskad energiförbrukning

Proptechbolaget Myrspoven arbetar med energi- och driftoptimering av fastigheter med hjälp av artificiell intelligens, AI. Myrspovens vision är att bidra till att fastighetsbranschen globalt reducerar sitt direkta klimatavtryck med 1 procent. Under 2019 har tekniken testats på en av Klöverns fastigheter i Nyköping. Efter en period av tester och intrimning börjar projektet nu ge resultat. De första resultaten pekar på en initial elbesparing om 16 procent bara genom att styra ventilationen utifrån verkligt behov. För Klövern handlar det i förlängningen om att säkerställa rätt inomhusklimat till lägsta möjliga kostnad.

ruag-2-kolumn

Case: RUAG Space

”Det här projektet kännetecknas av mod.”

RUAG Space är en av Europas ledande rymdteknikutvecklare. Tillsammans med hyresgästen genomför Klövern ett energieffektiviseringsprojekt med goda resultat. Hittills har elförbrukningen minskat med en tredjedel och värmeförbrukningen har mer än halverats. Projektet är ett av Klöverns många kundsamarbeten där man tillsammans minskar driftkostnader och utsläpp.