klimat-hero

Klövern och klimatet

Vi arbetar kontinuerligt med att minska klimatpåverkan genom lägre energianvändning, ökad andel förnybar energi och resurseffektivisering.

Klövern och klimatet

Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i landet. Byggsektorn bidrar dessutom till stora utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter. Fastighetsbranschen har därför en viktig roll att spela när samhällen ska ställa om.

En byggnad påverkar klimatet genom hela sin livscykel från bygg och produktion till drift och förvaltning. För Klöverns byggnader handlar det om allt från val av material vid nybyggnation och renoveringar till val av energikällor och energianvändning, men också hur vi skapar förutsättningar för de som arbetar i och runt våra byggnader att ta cykeln eller kollektivtrafiken till sin arbetsplats.

Klöverns klimatarbete

Energieffektivisering

Minskar utsläpp och driftkostnader

Vi har alltid varit målmedvetna när det kommer till att minska fastigheternas energiförbrukning och optimera driften.

Se Energieffektivisering

Förnybar energi

Stöttar hyresgäster i sin omställning

Med förnybar energi, egenproduktion av solel och laddstationer för elbilar vill Klövern erbjuda alla hyresgäster stöd för sin egen omställning.

Se Förnybar energi

Resurseffektivitet

Smarta ombyggnationer för våra kunder

Genom miljösmart hantering av materialflöden ser vi stora möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi.

Se Resurseffektivitet

 

Klimatbokslut

Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.

Sedan 2013 har Klövern beräknat utsläppen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), den globala standard som används för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp.

Se Klöverns Klimatbokslut
solna-hero

Miljöcertifierade byggnader

Miljöcertifiering och klimatanpassning

Klöverns arbete med miljöklassificering skapar förutsättningar att bättre kunna hantera framtidens klimatkriser genom god kännedom om varje enskild fastighet och genomföra klimatanpassning där behovet finns. Vi ser också att certifierade eller miljöklassade fastigheter stödjer våra hyresgäster i deras omställningsarbete. Vår förhoppning är att allt fler ställer krav på sina lokaler så att vi kan påskynda omställningen till ett mer hållbart fastighetsbestånd.

Se Miljöcertifierade byggnader

Ur Klöverns hållbarhetsredovisning 2019

Tobin-Rio-Sundbyberg

Klövern i världen

Klimatfrågan och urbaniseringen är två megatrender som påverkar våra strategier väsentligt.

Den urbana utvecklingen behöver skapa livsmiljöer där olika typer av människor kan utvecklas och må bra, och samtidigt är motståndskraftiga mot klimatförändringar. genom prunkande parker och grönområden främjas inte bara hälsan och trivseln. Dessa i staden integrerade ekosystemtjänster tar naturen till hjälp för att skapa resilienta samhällen.

newyork-2-kolumn

En fastighets klimatpåverkan

Branschen står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och en tredjedel av det totala avfallet.

Genom att titta på hur en enskild byggnad påverkar klimatet förstår vi vilka konkreta utmaningar vi har framför oss. Beräkningar indikerar att klimatbelastningen vid nyproduktion är lika stor som driften av huset under 50 år. I slutet av 2019 fattade Klövern beslut om att ta fram ett koncept för vår första klimatneutrala byggnad.

 

Exponential roadmap

Vägen framåt

På global nivå handlar det om att över alla sektorer halvera utsläppen till 2030.

Utmaningarna som världen, fastighetsbranschen och Klövern står inför är stora. Men det finns både möjligheter och kunskap om lösningar. 2018 presenterades rapporten Exponential Climate Action Roadmap för första gången. Den följdes upp och utvecklades vidare under 2019.

Minskad klimatpåverkan utifrån Exponential Roadmap för Klövern innebär:
  • Klimatneutral fastghetsförvaltning till 2015
  • Halverad energianvändning till 2030
  • Byggande med minimal klimatpåverkan
  • Delade resurser för minskade utsläpp

Smartare ombyggnationer

”Lokalerna ska kännas inspirerande och förmedla nytänk, kreativitet och spontanitet” 

Eftersom hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem, gör vi renoveringen av vårt eget kontor i Kista till en prototyp där vi tillsammans med White Arkitekter omsätter kunskaperna från det branschöverskridande samarbetet Återbruk Väst till verklighet.

Om projektet
  • 46% av befintliga väggar bevaras
  • 54% av befintliga väggar (gips och glas) demonteras och flyttas
  • 100% av befintliga flyttade väggar och partier återbrukas (inkl 10% spill)
  • 80% återanvändning av möbler
  • 10% upcycling (klä om, lacka om, bygga om)