Investor Relations

Vi investerar långsiktigt

I grunden för vår hållbarhetssyn ligger en strävan efter att skapa långsiktiga värden. Både ekonomiska och mänskliga.

Långsiktig värdeutveckling

Att vara en finansiellt stabil affärspartner främjar relationen med intressenterna, men är också en förutsättning för att driva hållbar utveckling.

Långsiktig värdeutveckling innebär också att värdegrunden genomsyrar all verksamhet och ett långsiktigt arbete för en hållbar leverantörskedja, samt transparent och omfattande redovisning av hållbarhetsdata.

Vi investerar inte för kortsiktig vinst därför säljer vi nästan aldrig de fastigheter vi bygger. Vi vill skapa en ekonomisk stabilitet som går över och bortanför konjunkturer.

Klöverns målsättningar

  • Överskottsgraden ska uppgå till minst 65 procent.
  • Den justerade soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 40 procent.
  • Nöjd-Kund-Index (NKI) ska uppgå till minst 75.
  • Klöverns leverantörer ska arbeta i enlighet med Klöverns uppförandekod för leverantörer.

För kunder

uppsala-gate-bildspel

Affärsnytta och klimatnytta hand i hand

Miljöcertifiering medför ett strukturerat arbetssätt som leder till såväl minskat klimatavtryck som minskade driftkostnader. Genom miljöklassning av våra fastigheter hjälper vi även våra hyresgäster i deras omställningsarbete.

Se Miljöcertifierade byggnader
lidingöloppet-2

Bättre hälsa för medarbetare och kunder

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra. Därför arbetar vi ständigt för att Klövern ska bidra till både hyresgäster och medarbetares hälsa förbättras.

Se Hälsa och engagemang
ariane-launch

Minskad energiförbrukning genom kundsamarbete

RUAG Space är en av Europas ledande rymdteknikutvecklare. Tillsammans med hyresgästen genomför Klövern ett energieffektiviseringsprojekt med goda resultat. Hittills har elförbrukningen minskat med en tredjedel och värmeförbrukningen har mer än halverats.

Mer om Energieffektivisering
elbilio1

Innovativa och hållbara lösningar för våra kunder

Tillsammans med Elbilio erbjuder Klövern förhyrning av elbil, både privat och i tjänsten. Elbilpoolen är ett smidigt och klimatsmart resealternativ för våra hyresgäster.

Se För våra kunder

Ansvarsfull verksamhet

 

FN Global Compact

Klövern stöttar FN Global Compact

Klövern stöttar FN Global Compacts tio principer och försiktighetsprincipen i alla led i sin verksamhet. Nationella och internationella standarder är ett självklart stöd för Klöverns hållbarhetsarbete.

Klöverns Letter of Commitment

För investerare


Hållbarhet i siffror

Våra målsättningar siktar mot att säkerställa att Klövern behåller positionen som ett av de mest hållbara fastighetsbolagen.

Klövern har långsiktiga och ambitiösa mål inom hållbarhetsområdet. Rapportering av hållbarhetsmålen omfattar de mätbara målen, utvalda hållbarhetsmål 2020, samt de långsiktiga målen inom respektive fokusområde.

Se Hållbarhet i siffror