Klimatbokslut

Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt. Sedan 2013 har Klövern beräknat utsläppen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), den globala standard som används för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp. Klövern använder protokollets scope 1, scope 2 och delar av scope 3. Ambitionen är att öka antalet kategorier inom scope 3 och kontinuerligt förbättra statistiken. För 2019 har förbättrad statistik för avfall och pendlingsresor tillkommit.

Klöverns verksamhet är transaktionsintensiv och då utsläppen redovisas i faktiska värden kan utsläppen mellan åren variera betydligt. För att ge en uppfattning om den sammantagna klimatpåverkan från verksamheten redovisas även nyckeltalet koldioxidekvivalenter per kvm. Ökningen av utsläpp per kvadratmeter beror på att verksamheterna i Karlstad och Örebro har sålts under 2019. Fastigheterna i Karlstad och Örebro har funnits länge i Klöverns bestånd och därmed omfattats av Klöverns långtgående arbete med energieffektivisering.