Hållbarhet i siffror

Klövern har långsiktiga och ambitiösa mål inom hållbarhetsområdet.

Klimatbokslut enligt Green House Gas Protocol

Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt. Därför beräknar och rapporterar vi utsläpp enligt Green House Gas Protocol.

Se Klöverns Klimatbokslut

Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

Klövern redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Avsikten är att möta intressenternas informationsbehov och ge en transparent bild av bolagets hållbarhetsarbete och resultat.

Klöverns GRI-index

Hållbarhet i siffror

År 2019 hade Klövern totalt

14 st

solcellsanläggningar.
Årlig produktion motsvarar hushållsel till mer än 100 villor.

Förnybar energi

Av Klöverns fastigheter har

50 procent

en energianvändning lägre än
100 kWh/kvm. Ett av våra uppnådda hållbarhetsmål.

Energieffektivisering

Våra medarbetare sparade

70 ton CO2e

under Klövern Challenge 2019. En utmaning på temat hållbarhet och hälsa.

Hälsa och engagemang

Genomsnittlig energianvändning

95 kWh/kvm

år 2019, vilket kan jämföras med ett branschgenomsnitt på 160 kWh/kvm.

Energieffektivisering

Solelsproduktion 2019

580 MWh

Mål: År 2025 ska motsvarande 5 procent av elanvändningen vara egenproducerad och komma från förnybara källor.

Förnybar energi

AI i Klöverns byggnader

16 %

elbesparing initialt från Klöverns pilotprojekt med proptechbolaget Myrspoven.

Energieffektivisering

Andel förnybar energi 2019

68 procent

Mål: År 2022 ska all energi som används i Klövern byggnader ha sitt ursprung i förnybara källor.

Förnybar energi

Koldioxidutsläpp per kvadratmeter

5,2 ton CO2e

Vi beräknar våra utsläpp enligt Greenhouse Gas Protocol.

Klimatbokslut

Hållbarhetsredovisning 2019

Hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem.

Läs mer