Meny

Extra bolagsstämma

Anmälan till Extra bolagsstämma

Anmälan

Klövern AB (publ) håller Extra bolagsstämma den 13 november 2020, kl. 14.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 44-48 i Kista, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.30. Genom att fylla i formuläret nedan anmäler du dig till stämman.

Med anledning av covid-19 har bolaget beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera risken för smittspridning vid genomförandet av bolagsstämman, såsom möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av bolaget utsett ombud och möjlighet att före stämman utöva sin rösträtt per post, samtidigt som aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter tillgodoses. Beslut om åtgärder har fattats med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Åtgärderna vidtas i syfte att minska smittspridningen i samhället och medför att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter tillgodoses. Andra försiktighetsåtgärder som genomförs:

  • Ingen förtäring i samband med stämman
  • Ingen garderob
  • Antalet externa gäster minimeras
  • Klöverns ledande befattningshavare och personal närvarar i begränsad omfattning
  • Aktieägare och ombud ombeds vänligen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Notera att separat anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske enligt kallelsen, ingivande av fullmakt eller poströst gäller inte som anmälan till årsstämman.

Insamling av fullmakter

Aktieägare som önskar lämna fullmakt till det av Klövern utsedda ombudet behöver datera och underteckna fullmakten (länk nedan), samt i röstinstruktion tillhörande fullmakten specificera hur ombudet ska rösta å aktieägarens vägnar. Fullmakt och röstinstruktion skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress.

Fullmakt i original måste vara ombudet tillhanda senast den 12 november 2020 och skickas via post till Maria Norrman, Walthon Advokater AB, Box 716, 114 11 Stockholm eller via e-post till klovern@walthon.se. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren.

Poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt per post ska använda formuläret för poströstning (länk nedan). Formuläret skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress.

Formuläret ska undertecknas av aktieägaren. Formulär i original måste vara bolaget tillhanda senast den 12 november 2020 och skickas via post till adress Klövern AB, c/o Walthon Advokater, Klövern Extra bolagsstämma 2020, Box 716, 114 11 Stockholm eller via e-post till klovern@walthon.se. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat formuläret är behöriga firmatecknare för aktieägaren.

Rätt att delta i bolagsstämman har den som;

(i) dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 november 2020,

(ii) dels har anmält sitt deltagande och eventuella biträden till bolaget senast måndagen den 9 november 2020, helst före kl. 12.00, under adress: Klövern AB, c/o Walthon Advokater, Klövern Extra bolagsstämma 2020, Box 716, 114 11 Stockholm, per telefon 010-482 70 00 eller via webbplatsen klovern.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden vid bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken torsdagen den 5 november 2020. Registreringen kan vara tillfällig. Begäran om sådan registrering görs i god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 9 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan och ska finnas tillgänglig vid bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats klovern.se, eller sänds till aktieägare som så önskar.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget att behandla de personuppgifter om aktieägare som efterfrågas ovan. Personuppgifter som samlas in från aktieboken och anmälan om deltagande samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd och, i förekommande fall, bolagsstämmoprotokoll. Uppgifterna används endast för den extra bolagsstämma som kallelsen avser och behandling sker i enlighet med Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma. För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar till stämman

Vid eventuella frågor eller begäran om fullmakt jämte röstinstruktion respektive formulär för poströstning, vänligen kontakta Klövern via e-post info@klovern.se eller per telefon 010-482 70 00.

  • Aktieägare


  • Ombud


  • Biträde 1


  • Biträde 2


  • Genom att klicka på "Skicka" samtycker jag till att mina angivna kontaktuppgifter behandlas enligt Klöverns integritetspolicy.