Ansvarsfullt ägande

Hållbarhet är en integrerad del av Klöverns affärsmodell och vi arbetar med hållbarhetsstyrning och efterlevnad på alla nivåer; som bolag, som fastighetsägare och som fastighetsutvecklare. Klöverns styrning av hållbarhetsarbetet och förhållningssätt till affärsetik och mänskliga rättigheter beskrivs i vår uppförandekod som utgår ifrån FN:s Global Compact 10 principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Klöverns arbete för ett ansvarsfullt ägande omfattar:

  • Långsiktigt värdeskapande
  • Anti-korruption och mänskliga rättigheter
  • Hantering av klimat- och hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter
  • Transparens i kommunikation och rapportering
  • Hållbar och grön finansiering
  • Hållbara inköp och hållbar leverantörskedja

Långsiktigt värdeskapande
Klöverns största påverkan sker genom vårt långsiktiga fastighetsägande och som fastighetsutvecklare. Det är genom ett engagerat och ansvarsfullt ägarskap som vi främst kan bidra till ett hållbart samhälle. Genom att säkerställa att förvaltningen drivs med ett helhetsperspektiv skapas ett attraktivt boende och en långsiktig lönsamhet. Vi följer lagar och regler inom alla de områden vi är verksamma och vi kommunicerar och redovisar vårt arbete transparent till våra intressenter.

Affärsetik och antikorruption
Klöverns verksamhet ska präglas av ärlighet, trovärdighet och långsiktighet. En god affärsetik är grundläggande för Klövern och framgång är beroende av goda relationer med en mängd olika intressenter. Det är därför en strategiskt viktig fråga för Klövern att bedriva ett aktivt arbete för att förebygga och motverka alla former av korruption eller andra affäretiska oegentligheter.  Våra medarbetare ska iaktta god affärssed och agera etiskt i sitt arbete och i relationer med leverantörer och intressenter. Klövern som företag erbjuder inga förmåner eller kompensationer som strider mot lagar eller som är oförenliga med god affärssed. Klövern har en extern visselblåsarfunktion dit koncernens medarbetare och externa aktörer anonymt kan rapportera misstankar om oegentligheter.

En hållbar leverantörskedja
Vår stora byggrättsportfölj och affärsmodell ger oss kontroll över hela värdekedjan och på så sätt kan vi skapa ett starkt och hållbart bostadserbjudande. För oss är en hållbar leverantörskedja en självklarhet. Vi ställer krav på leverantörer i samband med upphandling av entreprenader, produkter och tjänster. Kraven omfattar miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter och utgår ifrån FN:s Global Compact 10 principer och beskrivs i Klöverns uppförandekod för leverantörer.

Till vår uppförandekod för leverantörer

Riskhantering
Klöverns fokus ligger primärt på utveckling, ägande och förvaltning av hyresfastigheter. Då många hållbarhetsrisker kan identifieras utanför kärnverksamhetens bedrivs ett aktivt arbete för att säkerställa att leverantörer och dess underleverantörer lever upp till Klöverns hållbarhetskrav som beskrivs i uppförandekoden. De risker som finns hanteras i ett tidigt skede genom en strukturerad process för riskanalys, målstyrning, uppföljning och rapportering. Processen ska säkerställa hantering och minimering av risker och bidra till en förbättrad affärsverksamhet. För hantering av klimatrisker använder vi oss av TCFD:s rekommendationer och rapporterar i linje med dem.

Visselblåsning
Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Till vår visselblåsning